Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Jaroslav Ha¹ek

Svejk, a derék katona

Színpadra átdolgozta: Jean Grossu

Vígjáték három felvonásban

Forditó: Gréda József

„Svejk, a derék katona, a két világháború közötti világirodalomnak ez az immár példabeszéddé vált hõse elevenedik meg a színpadon. az író regényének színpadra alkalmazott változata vérbõ humorral, a szatíra éles fegyverével rántja le a leplet a habsburgi monarchia kiszolgálóiról, s mozgósít a tõkés-földesúri rendszer vezetõ rétegeire oly jellemzõ úrhatnámság, képmutatás, züllöttség, korrupció elleni küzdelemben.
Az irodalmi alkotás s annak vezéralakja kíméletlenül gúnyolja a belsõ ellenmondásokkal vívódó ferencjózsefi császárság talpkövének tekintett hadsereget, pellengérre állítja tisztikarának ostobaságát, aljasságát, gonoszságát, gyávaságát, s látszólagos együgyûséggel kíméletlenül szemükbe vágja az igazságot.
Svejk józan ítélõképességét, töretlen optimizmusát nem sikerül béklyóba verni sem a katonabörtön gyötrelmeivel, sem az ezredorvos körmönfont gyógykezelésének kínzásaival. Mindenkor kiegyensúlyozott, magabiztos, s ez abból fakad, hogy a nép egyszerû fiának e kiválóan jellemzett típusa rendíthetetlenül bízik abban, hogy minden kétségbeejtõnek tûnõ helyzetbõl van kiút és minden furfangjával, s ha kell áldozatok árán is védekezik a legsúlyosabb csapás, a háború ellen.” (Fáklya)
 


Szereplők:


I.Rikkancs

II.Rikkancs

Palivec, korcsmáros

Palivecné

Bretschneider, titkosrendõr

Hivatalnok

I.orvos

II.orvos

Müllerné

Újságíró

Egészségügyi altiszt

Kovarik, hivatalnok

Kotatko, artista

Pokorny, gazdálkodó

Grünstein, fõorvos

Grünstein, fõorvos:

Kozma Lajos

Von Botzenheim bárónõ

Komornyik

Katz, tábori lelkész

Hitelezõ

Blanik, kutyatolvaj

Lukas, fõhadnagy

Wendler, komló nagykereskedõ

Zillergut ezredes

Egy hölgy

Állomásfõnök

Õrjárat-vezetõ

Állomásparancsnok fõhadnagy

Örsparancsnok

I.csendõr

Pejzlerka anyó

Orosz fogoly

Õrjáratvezetõ káplár

Õrnagy

Kapitány

Ügynök

Adjutáns

Urak, hölgyek, katonák.


Rendező:

Díszlettervezõ:

Ügyelõ:

Súgó:

Bemutató: 1959.05.23