Előadások / Szigligeti Társulat / 2022-2023

Franz Schubert

Három a kislány

Operett

Forditó: Harsányi Zsolt

Szövegét írták: A.M.Willner és Heinz Reichert
Zenéjét összeállította: H.Berté és Lafitte  

Játszódik: Bécsben az 1820-as években.
Külvárosi ház udvara. Az emeleti folyosón Schubert lakása.
Binder postás és Brunéder nyergesmester izgatottan várják szerelmeseik érkezését. A lányok: Édi és Hédi nemsokára fel is tûnnek a kapu alatt, nõvérük Médi kíséretében. A három Tschöll kislány úgy szökött el hazulról. Lelkendezõ üdvözlések után mindnyájan a kerti lugasba vonulnak. Rövidesen újabb látogatók is érkeznek: Schober Ferenc, a költõ, Schwind, a festõ, Gumpelwieser, a rajzoló és Vogl operaénekes. Azért jöttek, hogy barátjukat, Schubertet egy kis kirándulásra hívják meg. Õ azonban szabadkozik: nem mehet, mert rögtön itt lesznek tanítványai, az énekes gyerekek. Míg a társaság elmegy enni-innivalót bevásárolni a kirándulásra, Schubert és Schober egyedül maradnak. A zeneköltõ bevallja barátjának, hogy megint nincs pénze, ezúttal azért, mert ingyen munkát vállalt. Egyik barátján akar segíteni, aki a szemben levõ „Postakürt” fogadóban játszik zenekarával. A fiatal karmester ugyanis azt reméli, hogy néhány Schubert-keringõ fel fogja lendíteni a vendéglõ forgalmát.
Nem sokkal késõbb Tschöll Keresztély üvegfestõ mester, a kislányok apja toppan be. Rájött ugyanis, hogy lányai tilosban járnak, s most rajta akarja kapni õket.
Mialatt a kapu elõtt fel és alá sétál, Schubert barátai mindenféle jóval megrakottan visszatérnek s remek hangulatban asztalhoz ülnek. A véletlen megmenti a leánykákat a súlyosabb atyai dörgedelmektõl. Schober, aki régi ismerõse és jóbarátja a háromlányos családnak, ügyesen elhárítja a fenyegetõ zivatart. Összeismerteti gyorsan Médit Schuberttel. Majd elhiteti a papával, hogy a zeneszerzõ énekleckét ad a kislánynak, nõvérei pedig elkísérték. Ez ellen a papának nem lehet kifogása. A bohémtársaság borral kínálja a zsémbes öregurat, aki lassanként olyan rózsás kedvre derül, hogy végül még a két võlegényjelölt is elnyeri tervezett házassághoz atyai beleegyezését. Tschöll papa most már ragyogó jókedvében kirándulásra hívja meg az egész társaságot a Bécsi erdõbe. Médi kérésére az iránta mind mélyebben érdeklõdõ Schubert is csatlakozik hozzájuk, és a kivételes nap alkalmából elengedi a gyermekeknek az énekórát.
II. felvonás
Tschöllék házában tartja menyegzõjét a két fiatal pár. Itt van Schubert és Schober is, barátaikkal együtt.
Míg a társaság a kertben szórakozik, betoppan Grisi Lucia, a körülrajongott híres énekesnõ, akinek egy kis szerelmi kalandja akadt Schoberrel, bár egész Bécs tudja róla, hogy õ a dán követ, Scharntorff barátnõje. Most azért jött ide, mert féltékeny a szoknyavadász hírében álló fiatalemberre és azt hiszi, hogy a költõ is udvarolni jött.
Utána még egy hívatlan vendég érkezik: Novotny, a kétbalkezes titkosrendõr, aki a dán követ megbízásából nyomoz Grisi titkos imádója után.
Az énekesnõ és Schober találkoznak. A férfi azonban hiába bizonygatja, hogy tisztán baráti szálak fûzik a házhoz, Grisi meg van gyõzõdve az ellenkezõjérõl: Médiben sejti vetélytársát.
Schubert és Médi között egyre bensõségesebbé válik a beszélgetés, a hang.
Vallomásra azonban nem tudja elszánni magát a félénk, zárkózott zeneköltõ. Mindössze egy dalt ígér a leánynak, aki ennek is nagyon örül ugyan, de persze nem tudja, hogy Schubert Ferencnél mit jelent „egy dal”.
A primadonnának végre sikerül négyszemközt beszélnie Médivel. Alaposan megrágalmazza az éppen távozó „Franci”-t, de természetesen Schoberre érti, míg Médi folyton Schubertre gondol, és a hallottakat õ rá vonatkoztatja. Persze, a fiatal leány rajongása egyetlen pillanat alatt semmivé foszlik. Így talál rá Schober, s mindent megtesz, hogy a síró kislányt megvigasztalja.
A két fiatal házaspár és a vendégsereg elbúcsúzik s az öregek magukra maradnak:
„Árva a ház, nincs kacagás,
Árvák a régi szobák,
Messzire jár, mint a madár
Az ifjúság.”
Késõbb a muzsikus és a költõ még visszatérnek, hogy kissé vigasztalják õket. Míg a két férfi egyedül marad, a zeneköltõ különös baráti szívességre kéri a poétát: dalolja el õ a Médinek ajánlott új dalát és valljon szerelmet az õ - Schubert - nevében. „Mégis más az, ha egy ilyen jóképû, csinos fiatalember áll eléje, mint te vagy.” A közvetített szerelmi vallomás megtörténik, de túlságosan jól sikerül. Grisi intrikája, az elõadó forró fellángolása, vagy maga a dal volt az oka?...
Médi Schober karjaiba simul, és Schubert összetörten, magára maradva borul a zongorára.
III. felvonás
1. kép
Utcarészlet a „Postakürt” fogadó és egy kis külvárosi cukrászda között. A térségen áll a ház is, ahol a zeneköltõ lakik. Nyári este, a lakók kint üldögélnek a házak elõtt és pletykáznak. Mesélik, hogy Schubert már három napja ki sem mozdult a szobájából. A „Postakürt” kis zenekara pedig nagyon várja, mert megígérte, hogy ma este eljön, amikor mûveit játsszák.
A szerzõ azonban késik. A kocsmáros a muzsikusokat okolja, amiért rosszul megy az üzlete, és megfenyegeti õket, hogy kidobja valamennyit. Egy távoli toronyóra kilencet üt: nem lehet tovább várni. Megszólal a muzsika és a Schubert-zenére perdül táncra az utca apraja-nagyja. Végre mégis megjelenik a zeneköltõ, akit viharosan ünnepelnek. A kocsmáros túl boldog, mert most már az egész környék a „Postakürt”-be tódul. Csak Schubert marad egyedül, kétségbeesetten, árván.
2. kép
Ugyanaz a tér másnap reggel. Schubert éppen sétára indul, amikor összetalálkozik Schoberrel, aki most már Médi võlegénye. A költõ, kitõl Grisi találkát erõszakolt ki, megkéri barátját, hogy a cukrászdába érkezõ énekesnõvel közölje eljegyzését.
A zeneköltõ Médivel is találkozik. Beszélgetésük során az újdonsült menyasszony rájön, hogy Grisi akkor este a másik „Franci”-ról beszélt. De már késõ: - szereti Schobert. Schubert pedig megígéri, hogy mindig jó barátjuk marad.
Az énekesnõ megtudja, hogy a költõt elveszítette, de a melegszívû muzsikus okos, higgadt szavai lecsillapítják bosszúvágyát.
Scharntroff végre ráakad vetélytársára, de minthogy az közben eljegyezte Médit, már nem ellenfelek többé, így a követ elvonul a primadonnával együtt.
A jegyespár hálás szívvel, meghatottan búcsúzik a zeneköltõtõl, akit már várnak tanítványai, hivatása és sorsa: a muzsika.
Berté Henrik, a magyarországi születésû bécsi operettkomponista (1857-1924) Schubert dalaiból és hangszeres mûveibõl állította össze a Három a kislány zenéjét. A halhatatlan dallamok összeszövése, rendkívül ügyes színpadi felhasználása avatott kezû, jó muzsikusra vall.
A nagysikerû elõadást a késõbbiekben újra felújítják a nagyváradi színpadon.
 


 


Szereplők:


Schubert Ferenc

Schober, a költõ

Schwind, festõ

Gumpelwieser, rajzoló

Vogl János, operaénekes

Scharntorff, dán követ

Tschöll papa, üvegfestõ mester

Tschöll mama

Grisi Lucia, énekesnõ

Brunéder A., nyergesmester

Binder Nándor, postahivatalnok

Novotny, titkosrendõr

Elsõ utcai énekes

Második utcai énekes

Sáni, pikkoló

Brametzbergerné

Wéberné

Krautmayer Katalin

Rézi:

Bányai Éva


Rendező:

Díszlettervezõ:

Karmester:

Bemutató: 1952.08.30