410021 Nagyvárad / Oradea, Piața Regele Ferdinand I., nr. 6., Bihor, RO
Facebook
Youtube
Instagram

Előadások / Lilliput Társulat / 2021-2022

Bartha Loránd

Csipkerózsika


Háromszék Táncegyüttes


…Éppen ma telik le a száz esz­tendő, ami­kor a gonosz tün­dér átká­tól sújtva Csip­ke­ró­zsika és az egész kirá­lyi udvar halá­los álomba merült. A száz­éves álom­mal a halál­tól mene­kült meg a fia­tal király­kis­asszony. De lesz-​e aki az átkot fel­oldja, ki segít vajon a király­fi­nak idő­ben meg­ta­lálni és fel­éb­resz­teni sze­rel­mét? Az ere­deti mese hét tün­dére a nálunk a hét erényt tes­te­síti meg: Spera a reményt, Jus­ti­tia az igaz­sá­gos­sá­got, Credo a hitet, Carita a sze­re­te­tet, Tem­pe­ran­tia a mér­ték­le­tes­sé­get, For­ti­tudo az erőt és Sapi­en­tia a böl­cses­sé­get. A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sá­ban Sapi­en­tia az a hete­dik tün­dér, akit elfe­lej­te­nek meg­hívni a keresz­telőre, ezért harag­já­ban a tudás eré­nyét rosszra hasz­nálja. Az átok súlya elől a jó tün­dé­rek az erdőbe rej­tik a király­kis­asszonyt. A hét főbűnt meg­tes­te­sítő álla­tok itt őrzik azt a her­cegi ruhát, amellyel Csip­ke­ró­zsika meg­ment­hető a halál­tól. Szereposztás Csipkerózsika Györ­bíró Enikő Király Virág Endre Királyné Lukács Réka Kamarás Hor­váth Tas Sapientia Pol­gár Emília Spera, Justitia Pilin­ger Mónika For­ti­tudo, Credo Csáki Gab­ri­ella Tem­pe­ran­tia, Carita Virág Imola Herceg Tőkés Zsolt Herceg Kocsis Hunor-​Tibor Az erdő szelleme/​Udvari bolond/​Béka Bajkó László Az erdő állatai Fülöp Csaba Az erdő állatai Hor­váth Tas Az erdő állatai Kocsis Hunor-​Tibor Az erdő állatai Mel­les Endre Az erdő állatai Péter Előd Az erdő állatai Tőkés Zsolt Sza­ká­csok, kukták Kocsis Hunor-​Tibor Sza­ká­csok, kukták Péter Előd Sza­ká­csok, kukták Tüzes Csilla Sza­ká­csok, kukták Fülöp Csaba Udvarhölgyek Tőkés Edit Udvarhölgyek Vajda Kata­lin Udvarhölgyek Dombi Rózsa zeneszerző Apos­to­lache Zénó dísz­let– és jelmeztervező Bagoly Zsuzsanna dramaturg Bar­tha Lóránd szak­mai munkatárs Imreh-​Marton Enikő a ren­dező munkatársa Faza­kas Misi rendező-​koreográfus Ivá­cson László